َشور و شوق ما برای گروه پر، همان شور و شوق برای زندگیست . . .

شور و شوق ما برای پر گروپ، همان شور و شوق برای زندگیست . . .

این است که به ما انرژی مثبت می دهد و ما را به سمت زندگی بهتر هدایت می کند